Norme Metodologice Legea Arhivarii Electronics Expo

 • INSTRUCŢIUNI in torii ionale prin
 • Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice ...
 • PROIECT G U V E R N U L R O M Â N I E I - edu.ro
 • INSTRUCŢIUNI in torii ionale prin

  din Legea Arhivelor Naţionale. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. t. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României . documentele, indiferent de suportul lor, create de-a lungul timpului de organele de stat, organismele (2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările

  Integral: Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata ...

  LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019 Actualizata 2019 prin Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicata in M.Of. 1043 din 10-dec-2018 Nu se autorizeaz ă, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice: a) persoanele juridice pentru care autorizarea func Ńion ării, inclusiv din punctul de vedere al securit ăŃ ii şi s ănătăŃ ii în munc ă, se efectueaz ă în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalit ăŃ ilor la înregistrarea în

  ORDIN - UtilDeco

  3 (2)Orice persoană care intenţionează să devină administrator, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să transmită MCSI o notificare în acest sens cu 30 de zile înainte de începerea activităţii. (3)Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie

  Arhivarea şi termenele de păstrare a documentelor ...

  1. Precizări preliminare. Numeroase persoane juridice şi fizice au neclarităţi cu privire la modul de arhivare (în format pe hârtie şi / sau în format electronic), termenele de păstrare şi actele normative prin care se reglementează modul de arhivare şi termenele de păstrare a documentelor financiar-contabile. Cum termenul de păstrare a unor documente este deosebit de mare, de ... Legislatie arhivare documente Discret Arhivare™ va pune la dispozitie in cadrul acestei Sectiuni o selectie de prevederi normative si legislative de interes in domeniul Arhivarii documentelor si domeniile conexe. Versiunile sunt publicate in variante neoficiale consolidate si actualizate, constituindu-se intr-un util ghid juridic al domeniului arhivarii documentelor. Legea nr. 135/2014 - arhivarea documentelor in forma electronica, republicata la 25 februarie Legea nr. 135/2014 privind arhivarea documentelor in forma electronica a fost republicata* in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138, din 25 februarie 2014. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii ...

  Legea arhivării electronice - Legislație | certSIGN

  Legea 135 din 2007 privind arhivarea electronică. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa.

  Legislație – Arhivele Naționale ale României

  În vederea respectării prevederilor art. 19, alin. 2, lit. b din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată și a Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 137/27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, operatorii economici prestatori de ... prevederile art. 5 din Legea nr. 203/2018, cu modificările ulterioare. Art. 3 - În sensul prezentelor norme, prin organe emitente ale titlurilor de creanță electronice se înțelege autoritățile și instituțiile publice care au implementat seria de evidență unică a proceselor-verbale de contravenții și care emit și transmit Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi reprezintă normele prevăzute de aceasta cu privire la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora.

  Normele de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  (1) si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. ART. 2 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art.23 alin.(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. (2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ...

  Arhivarea documentelor în 2018: Cum și cât păstrezi actele ...

  Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele trebuie păstrate pentru zece sau chiar 50 de ani. De altfel, arhivarea lor se poate face atât în format hârtie, cât şi-n format electronic. o < o o Z > O e ¥3 e . N to N N to a N O O > i. < o to O O to O o n z . o o < o o O o 0 0 o o o o > o O o e o 0 0 8 o z. Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementeaz ă punerea în aplicare a dispozi ţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur ărilor pentru şomaj şi stimularea ocup ării for ţei de munc ă. ART. 1 Sistemul de indicatori statistici prev ăzu ţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumit ă în continuare

  norme_metodologice_cnas_2015.pdf - ar.scribd.com

  Scribd is the world's largest social reading and publishing site. (2)Regimul de acces la documentul în formă electronică, stabilit în conformitate cu alin. (1), va fi înscris în fişa de format electronic a documentului, iar actul prin care s-a stabilit acest regim, generat electronic sau transferat în format electronic, va constitui o anexă a documentului arhivat.

  Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice ...

  Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 4 octombrie 2013 (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) - actualizat în data de 08.02.2019 Arhivă ; Z7_H1H6H282J84D40AC5FSVGU3027 ...

  LEGE Nr. 135 din 15 mai 2007 privind - DIGISIGN

  înscris în fişa de format electronic a documentului, iar actul prin care s-a stabilit acest regim, generat electronic sau transferat în format electronic, va constitui o anexă a documentului arhivat. 3. (3) Administratorul arhivei electronice este obligat să respecte regimul de acces la document, stabilit conform alin. (1), atât la ... Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 - privind violența psihologică/bullying. Proiectul va fi înaintat în proces de avizare ...

  MANUAL DE PROCEDURĂ

  1130/2008 de aprobare a Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

  metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind ...

  modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplică activităţii de Prin document în format electronic se înţelege documentul care conţine informaţiile prevăzute de prezentele norme şi care a fost emis şi primit în format electronic. 13. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz. 14 ... Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. ART. 1 Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, prevãzute în anexa care face

  Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor ...

  Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie Va cer ajutorul intr-o problema .. Care este termenul legal de pastrare in arhiva proprie a unei unitati sanitare, a documentelor medicale ? Eu am cautat peste tot, dar nu am gasit nici in Legea 16/1996, nici in alt act normativ. Poate cineva care ... Hotararea nr. 479/2003 din 18/04/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  www.cnpalbaiulia.ro

  www.cnpalbaiulia.ro beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă prevăzute de legislaţia română şi/sau de contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:

  PROIECT G U V E R N U L R O M Â N I E I - edu.ro

  Art. 1 Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 221/2019, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, privind violența psihologică-bullying și sunt elaborate în temeiul art. III, din Legea nr. 221/2019, pentru NORME METODOLOGICE privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile Art. 1 (1) Cabinet medical mobil - structură medicală mobilă organizată pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulotă, tir), cu dotări minime, care se

  R RE pentru aprobarea Normelor metodologice privind ...

  Art. 1 - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările Legea nr. 135/2007, privind arhivarea documentelor in forma electronica Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 22/05/2007. Pagina 2 HOTĂRÂRE. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 115 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi ...

  Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si ...

  Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, publicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, Articolul 141 Registrele de evidenta a accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, Sectiunea 3 Inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

  Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale ...

  Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, din 27.09.2013 Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și împotriva utilizării neautorizate. art. 1 alin. (2) din prezentele norme metodologice: a) lucrări de intervenţie în primă urgenţă şi documentaţiile tehnico-economice aferente pentru monumente istori~e care prezintă pericol public, conform prevederilor art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 2. În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul, anul şi titlul acestora. 3. Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, secţiuni şi

  Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma ...

  Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Lege nr. 135/2007 Publicat in Monitorul Oficial nr. 345/2007 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. PREAMBUL În cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, este denumită în continuare Lege. Pentru celelalte acte normative menționate se specifică numărul și titlul acestora.  Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, din 27.09.2013 Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și împotriva utilizării neautorizate. modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplică activităţii de Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 4 octombrie 2013 Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, publicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008 Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie 1. Precizări preliminare. Numeroase persoane juridice şi fizice au neclarităţi cu privire la modul de arhivare (în format pe hârtie şi / sau în format electronic), termenele de păstrare şi actele normative prin care se reglementează modul de arhivare şi termenele de păstrare a documentelor financiar-contabile. Cum termenul de păstrare a unor documente este deosebit de mare, de . În vederea respectării prevederilor art. 19, alin. 2, lit. b din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată și a Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 137/27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, operatorii economici prestatori de . Samsung phone fire pillow. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele trebuie păstrate pentru zece sau chiar 50 de ani. De altfel, arhivarea lor se poate face atât în format hârtie, cât şi-n format electronic. Art. 1 - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările Hacker news apple maps review. (1) si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. ART. 2 Geo koordinaten umrechnen app store. www.cnpalbaiulia.ro Cri horreur download itunes.

  152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182